info artsen


Hier wil ik graag informatie delen met artsen, diëtisten en iedereen die zich inzet voor de gezondheid van anderen.

Kijk vooral naar de video:"Hoe te overleven" (How Not To Die). En zie hoe verstrekkend de rol van voeding kan zijn in het voorkomen, het stoppen en in veel gevallen zelfs het omkeren van de top 15 meest voorkomende doodsoorzaken.

Het begrip “Chronisch” dekt in veel gevallen niet meer de lading als we voeding inzetten ter behandeling van diverse aandoeningen. Het is een presentatie van Dr. Michael Greger, oprichter van de site NutritionFacts.org. (Uiteraard zijn alle wetenschappelijke bronnen met directe links te benaderen)
Onder "Video's - Voeding en Gezondheid" staan tientallen video's van o.a. lezingen die naar mijn mening meer dan de moeite waard zijn. (met bronvermeldingen)


 

 

Dr. Greger over het ontstaan van infectieziekten en wat wij hierover vanuit de geschiedenis weten en welke lessen wij verzuimden te leren.

In 2008, als directeur van Public Health and Animal Agriculture gaf Dr. Greger een boeiende lezing over infectieziekten.

Hij begint zijn lezing met de opmerking dat de Verenigde Naties twee bedreigingen voor de mensheid naar voren schuift, te weten de opwarming van de aarde en opkomende infectieziekten waarbij met name influenza werd benoemd.

En hier zijn we nu in 2020, midden in een wereldwijde ontwrichting van het dagelijks leven, waarbij de prijs aan mensenlevens op nog geen enkele manier valt vast te stellen.

Infectieziekten, wanneer zijn zij in de geschiedenis van de menselijke evolutie opgedoken en vooral waar komen ze vandaan.
In 2008 kenden we natuurlijk nog niet het Corona virus maar wel de vogelgriep, AIDS, EBOLA, Creutzveld Jakob etc.

In deze, voor zijn doen, ingetogen presentatie laat hij zien dat vanaf het begin van de vorige eeuw er een gestage daling werd geconstateerd in de prevalentie van infectieziekten in de Verenigde Staten.
Deze daling kwam echter abrupt tot stand in 1975, toen het HIV virus naar de oppervlakte kwam.
Sindsdien zien we een gestage stijging van het aantal uitbraken van opkomende infectieziekten waarbij telkenmale nieuwe virussen de oorzaak blijken te zijn.

 

 

Zoals hij het formuleert: ”Deze virussen komen niet uit laboratoria van de overheid noch uit die van Moeder Natuur".

Dat de grootschalige veeteelt zoals wij die nu kennen hier wel eens een rol in kan spelen valt moeilijk te ontkennen.
De afgelopen jaren is wederom op een zeer pijnlijke manier bevestigd dat de mens zeer wel in staat is om dat wat hij weet te negeren en de ogenschijnlijke consequenties te bagatelliseren of ronduit te ontkennen.

Het Coronavirus kunnen we niet zien, maar die andere bedreiging waarvan de Verenigde Naties al vele tientallen jaren melding maakt, de opwarming ven de aarde, kunnen we wel zien.
Zal de mensheid van de gelegenheid gebruik maken om deze crisis wel onder ogen te zien......

Download hier
de PDF versie


Meta-analyse:

Dekt de vlag de lading?


Binnen de Evidence-Based Medicine (EBM) is een rangorde in de diverse onderzoeksmethoden aangebracht op basis van de hieraan toegeschreven bewijskracht.
Dit wordt doorgaans grafisch weergegeven in de vorm van een piramide waarbij de top is toebedeeld aan de meta-analyses. Met daaropvolgend de randomised controlled trials.

Aan deze twee onderzoeksvormen wordt vrijwel automatisch de hoogste waarde toegekend.
Zoals uit het vervolg naar voren zal komen schuilt er, in het op basis van de onderzoeksmethode toekennen van een waarde aan de resultaten, een ontnuchterende werkelijkheid.

Aan de hand van een analyse van een door de Gezondheidsraad getrokken conclusie uit 2015 zal dit voorgaande duidelijk naar voren worden gebracht.

Het zou wenselijk zijn als de conclusies die door de Gezondheidsraad in 2020 zullen worden gepubliceerd betreffende voeding, door alle betrokken partijen kritisch worden geanalyseerd en niet zomaar in de dagelijkse praktijk c.q. aanbevelingen worden geïmplementeerd.

Het is tijd ons niet te veel te laten leiden door de status van en de namen en titels achter een adviesorgaan om op deze wijze de valkuil van het “Argumentum ad Verecundiam”* te voorkomen.
*(de waarheid van een bewering berust op autoriteit)

 

Dr. Steven Lome is een cardioloog uit Chicago die aan den lijve heeft mogen ervaren wat een aanpassing van de leefstijl kan betekenen. Zijn persoonlijke verhaal lees je hier.

Nadat hij de feiten leerde kennen over de mogelijkheden die een "Whole Food Plant Based" leefstijl biedt in het voorkomen en in veel gevallen zelfs het omkeren van hart en vaatziekten heeft hij een uitgebreide website gelanceerd waarop patiënten, en allen die dat niet willen worden, gratis alle informatie en begeleiding kunnen krijgen die hiervoor nodig is.

Zo'n 90 procent van alle cardiovasculaire aandoeningen zijn te voorkomen en hij is één van de cardiologen die vind dat dit ook als zodanig zou moeten worden gecommuniceerd.

Ik was dan ook blij verrast met zijn duidelijke quote die hij mij stuurde voor de BeterwEten.org website:

"Een Whole Food Plant Based dieet is een remedie voor Hart- en Vaatziekten.
Als u een arts bent en u informeert uw patiënt met een cardiovasculaire aandoening
niet over deze remedie voor deze ziekte,
dan is dat een medische fout
omdat u actief de patiënt van een remedie onthoudt.” 

                                                                                                       
Dr. Steven Lome

In de afgelopen decennia zijn er nogal wat publicaties verschenen die de negatieve rol van cholesterol, verzadigd vet en dierlijke proteïnen met betrekking tot de vasculaire gezondheid in twijfel proberen te trekken.
Zo verscheen er nota bene in het "Annals of Internal Medicine" op 30 September 2019 een artikel waarin werd verklaard dat er geen enkele link bestaat tussen het eten van rood vlees en hart- en vaatziekten. Waarbij aangemerkt dat rood vlees door de Wereldgezondheidsorganisatie in 2015 al werd aangemerkt als een klasse 1 carcinogeen. Inmiddels weten we uit een artikel in de York Times dat het hoofd van deze studie banden heeft met de vleesindustrie. Deze Bradley Johnson was overigens ook degene die in 2016 aan het roer stond van een studie die wist te concluderen dat suiker niet zo schadelijk is voor de gezondheid als wordt beweerd. Deze laatste werd overigens ook in de "Annals of Internal Medicine" gepubliceerd. Hier wil ik het maar bij laten.

Zie de onderstaande video van Dr. Lome waarin hij ingaat op de rol die cholesterol, verzadigd vet en dierlijke proteïne speelt bij hart- en vaatziekten.

In slechts 19 minuten krijg je alle antwoorden op mogelijke vragen van patiënten die helaas keer op keer door misleidende publicaties aan het twijfelen worden gebracht.

 

 

Duur:19:39 min.

Voor de website van Dr. Lome klik de afbeelding             heartstrong logo 240

 

Een presentatie gegeven door Dr. Neal Barnard tijdens het International Conference on Nutrition in Medicine in 2015.
Destijds waren net de nieuwe Amerikaanse richtlijnen aangaande voeding gepubliceerd, waarin werd verkondigd dat het cholesterol wat wij met onze voeding tot ons nemen niet tot een verhoging van het serum cholesterol leidt.

Dat dit tot nogal wat verwarring en discussie heeft geleid zal niemand verbazen. In deze presentatie geeft Dr. Barnard een verhelderende opsomming van de feiten en laat zien hoe voeding wel degelijk tot een verhoging van de cholesterolwaarden kan leiden.

Het blijkt niet zo moeilijk te zijn om wetenschappelijk aan te tonen dat bijvoorbeeld het eten van eieren geen probleem is voor wat betreft de hoogte van ons cholesterol:
Houd het aantal mensen in het onderzoek beperkt.
Ga uit van een dieet met veel cholesterol.
Vergelijk het met bijvoorbeeld worstjes.
Scheid de hypo- van de hyper-responders.
Verklaar dat een kleine cholesterolstijging niet relevant is.
Trek de conclusie dat eieren niet bijdragen in de risicofactoren voor een hartaanval!

Hij bespreekt ook het verhaal van Duane Graveline MD (30:00 min.), een medewerker van NASA die een zeer ernstige vorm van geheugenverlies kreeg als gevolg van het slikken van cholesterolverlagende medicatie.
Nu zal dit slechts weinig voorkomen, echter gezien de aantallen mensen die statines slikken en het feit dat met name veel ouderen dit doen moeten we niet uitsluiten dat een aantal mensen ten onrechte de diagnose dementie krijgen daar waar de achteruitgang van het geheugen een bijwerking kan zijn van de medicatie.

Duur: 38:49 min.

Zie ook:
Reductionisme en de tekorten-mentaliteit
Verminder je risico op hart- en vaatziekten met 90%

Cholesterolrijke voeding en kanker
Geoxideerd cholesterol 27HC kan 3 borstkanker-mysteries verklaren. ...


Een goed voorbeeld van de wijze waarop de industrie misleidende studies ontwerpt vind je hier:

Hoe de zuivelindustrie misleidende studies ontwerpt ...

De afgelopen jaren zien we een sterke toename van door de industrie uitgevoerde meta-analyses die qua opzet en uitvoering de toets der kritiek niet kunnen doorstaan.
Dat zelfs de Gezondheidsraad deze discutabele studies meeneemt in haar overwegingen is iets wat je niet zou verwachten maar blijkt helaas waar.

In het uitgebreide artikel "Meta-analyse: Dekt de vlag de lading?" wordt dit uitgebreid belicht.

 

Samen met Alan Goldhamer schreef Douglas Lisle "The Pleasure Trap”.the pleasure trap
Hierin weten zij op een briljante wijze een verklaring te geven voor het feit dat wij als mens er maar zelden in slagen om ons gedrag aan te passen, ook al weten wij dat dit beter voor ons is.

Wat is de rol die het huidige voedingsaanbod speelt bij ons onvermogen om het eetpatroon aan te passen, zodat wij de kans missen om op deze wijze veel toekomstige gezondheidsklachten te kunnen voorkomen, en welke biologische mechanismen worden door de voedingsindustrie gebruikt om ons afhankelijk te maken?
Hoe kunnen we dit daadwerkelijk doorbreken?
Mogelijke antwoorden op deze vragen worden op een uiterst toegankelijke manier in het boek gegeven.

Zoals Caldwell Esselstyn zegt: "Dit is verplichte literatuur voor studenten, diëtisten, artsen en iedereen werkzaam in de gezondheidszorg".
Dr. Fuhrman schrijft hierover: ”Ik raad mijn patiënten dit boek niet aan, ik sta erop dat zij het lezen".

Dat hij deze vernieuwende inzichten ook nog op een boeiende wijze kan overbrengen kun je afleiden uit het feit dat hij verbonden is aan meerdere leefstijl instituten, waar hij regelmatig als spreker of psycholoog werkzaam is.

Douglas Lisle rekent in onderstaande TED-X Fremont presentatie af met het beeld dat een voordracht van een psycholoog slaapverwekkend of saai is.
Hij weet op een erg geestige wijze gedragsbepalende mechanismen bloot te leggen en een elegante verklaring te geven voor de moeite die wij hebben met het veranderen van ons eetpatroon.

 

Duur: 17:09 min.

Een recente presentatie over de wetenschap achter het Ketogeen Dieet en waarom het, zeker op de langere termijn, gezondheidsrisico's met zich mee kan brengen.

Dit is een lezing gegeven door Lee Crosby tijdens de “International Conference on Nutrition in Medicine” gehouden in augustus 2018. Lee Crosby is als diëtiste werkzaam bij PCRM (Physicians Committee for Responsible Medicine).

Zij start met het geven van een duidelijke definitie van het begrip “Ketogeen Dieet”, omdat dit in de praktijk nogal losjes wordt gehanteerd.

Vervolgens legt zij uit welke processen een rol spelen bij Ketose en op welke wijze het lichaam reageert op een rigoureuze daling van het aantal beschikbare koolhydraten.
Dat één van de eerste reacties gluconeogenesis is (het gebruik van eiwitten om glucose aan te maken), kan een aanwijzing zijn dat het lichaam glucose prefereert als primaire energiebron. Het lichaam gebruikt hiervoor aminozuren uit spierweefsel en eiwitten die we met de voeding tot ons nemen. Veel eiwitten eten bij een "Ketogeen"Dieet zal niet leiden tot meer spierweefsel, maar deze zullen voornamelijk worden gebruikt voor de aanmaak van glucose. Hetgeen het lastiger zal maken om in een toestand van ketose te geraken.

Ze gaat verder uitvoerig in op zowel de voor- alsook de nadelen welke een dergelijk voedingspatroon, onder verschillende omstandigheden, kan hebben.

De risico's op korte en langere termijn worden onderzocht en tot slot worden veel gestelde vragen van patiënten besproken.

Deze lezing is ook terug te vinden op NutritionCME.org, hier vind je tientallen geaccrediteerde lezingen aangaande de relatie voeding en gezondheid, een betrouwbare bron voor degelijke wetenschappelijk onderbouwde informatie.

 

Duur: 40:23 min.

 

Zoals uit de lezing blijkt kan een ketogeen dieet op verschillende manieren een negatieve uitwerking hebben op diverse risicofactoren met betrekkiing tot met name hart- en vaatziekten.
Zie ook het interview met Kim Williams (voormalig president van The American College of Cardiology) over de onwenselijke effecten van een ketogeen dieet op de vasculaire gezondheid.

Einde van het ketogeen-dieet debat. Dr. Kim Williams

 

repviewnutrition guide